stigma-main-banner-image-02-scaled.jpg
STIGMA CEVNI SISTEMI

Politika o varovanju zasebnosti

POLITIKA O VAROVANJU ZASEBNOSTI

V odnosu odvetnik stranka je obojestransko zaupanje najbolj pomemben element. V skladu z zaupanjem bomo ravnali tudi v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Skladnost s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, je pomembna

Evropska komisija je leta 2012 predlagala reformo varstva podatkov z namenom posodobitve in prenove določb iz Direktive 95/46/ES. V času od sprejema direktive leta 1995 je namreč z razvojem sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij prišlo do obsežnih sprememb v obsegu, intenzivnosti in prenosih osebnih podatkov (npr. z razvojem in širitvijo uporabe računalništva v oblaku, družabnih omrežij, pametnih telefonov), ki so terjale prilagoditve in posodobitve zakonodajnega okvira. Enotna in posodobljena zakonodaja o varstvu podatkov je bistvena za zagotovitev temeljne pravice posameznikov do varstva osebnih podatkov, razvoj digitalnega gospodarstva ter okrepitev boja proti mednarodnemu kriminalu in terorizmu.

Po 4 letnih obsežnih pogajanjih sta Evropski parlament in Svet EU dosegla dogovor o novih pravilih EU o varstvu osebnih podatkov. Dne 24. 5. 2016 je tako pričela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR« ali »Splošna uredba«), ki se je začela uporabljati neposredno in hkrati v vseh državah članicah 25. 5. 2018. Poglavitni cilj Splošne uredbe je omogočiti državljanom boljši nadzor nad njihovimi osebnimi podatki ter poenotiti in dvigniti raven varstva osebnih podatkov na območju celotne EU.

Predstavitev upravljavca osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih podajate po kontaktnemu obrazcu na spletni strani in drugih podatkov naših strank je podjetje ST-CS – Stigma cevni sistemi, s poslovnim naslovom Motnica 8, 1236 Trzin in matično številko 5333741000 (v nadaljnjem besedilu: »upravljavec«). Upravljavec spoštuje vašo pravico do zasebnosti, načela o varovanju podatkov in stremi k najvišji stopnji varovanja vaših osebnih podatkov.

Vse vsebine, objavljene na naši spletni strani so last upravljavca. Brez dovoljenja upravljavca, se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani.

Predpisi

Upravljavec spoštuje predpise, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov in ravna v skladu z veljavnimi področnimi zakoni, med drugim z Zakonom o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93 s spremembami in dopolnitvami), zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, GDPR ter davčnimi predpisi (v določenih primerih za izpolnjevanje svojih ali strankinih davčnih zakonskih obveznosti).

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodbeno razmerje med odvetniško družbo in stranko. Pogodbeno razmerje ne odstopa od določil zgoraj navedenih predpisov.

Kadar je obdelava posameznih podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer uporaba elektronskega naslova in telefonske številke za namen lažje komunikacije (npr. medsebojna korespondenca o primeru ali projektu, obveščanje o prispelih sodnih pošiljkah, pošiljanja osnutkov pisanj strankam, pošiljanje računov), obdelava takšnih osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja. Trajanje obdelave takšnih podatkov je vse do preklica.

V primeru sprememb predpisov s področja varovanja osebnih podatkov ali področnih zakonov je mogoče, da bo potrebno prilagoditi določbe, ki se nanašajo na to področje. O morebitnih spremembah in novostih se vas bo obvestilo tu. V primeru nasprotja med posameznimi določbami, se bo upoštevala hierarhija pravnih aktov.

Načela GDPR

Upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov upošteva splošna načela iz 5. člena GDPR. Pri obdelavi osebnih podatkov upravljavec se osebni podatki smejo zbirati samo za določene, izrecne in zakonite namene, upravljavec pa je odgovoren, da so osebni podatki:

 • obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki in se ne obdelujejo dalje na način, ki ni združljiv s temi nameni;
 • točni, ustrezni, relevantni in omejeni na namen, za katerega se obdelujejo;
 • hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo, in le toliko časa, kolikor je to potrebno oziroma kolikor to določajo predpisi;
 • obdelujejo na način, ki zagotavlja njihovo celovitost in zaupnost, zlasti pa, da so z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi ustrezno varovani pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem, ali poškodbo.

Osebni podatki se ne smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi nameni, razen če relevantni predpisi ne določajo drugače.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Odvetniška družba nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti. (37. – 39. člen GDPR)

Kategorije osebnih podatkov:

V odvetniškem spisu (elektronskem in papirnem) se vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • ime in priimek stranke;
 • stalni ali začasni naslov;
 • EMŠO, če je to potrebno (npr. v skladu z Zakonom o pravdnem postopku za vložitev tožbe);
 • davčna številka, če je to potrebno (npr. za izplačilo uspešno iztožene odškodnine);
 • osebni podatki stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov (npr. število otrok);
 • osebne podatke nasprotne stranke, ki so potrebni za vodenje postopkov;
 • osebni podatki e-pošte in številke telefona stranke, vendar samo na podlagi privolitve in le do preklica.

Za potrebe izdaje računov pa še naslednje podatke:

 • stanje zapadlih terjatev;
 • specifikacija računa (popis opravljenih storitev za stranko).

Druge osebne podatke pridobimo zgolj, če nam jih samoiniciativno posredujete sami, oziroma lahko vaše javne osebne podatke pridobimo tudi iz javno dostopnih virov (npr. AJPES) ali na podlagi zakona, ki ureja odvetniški poklic, v primeru morebitnih odprtih dolgov do nas.

Obdelovalci osebnih podatkov

Osebne podatke lahko poleg upravljavca (in pri njemu pooblaščenih zaposlenih delavcev), obdelujejo drugi obdelovalci, ki upravljavcu nudijo računovodske storitve, pri čemer ima upravljavec glede obdelave sklenjeno pogodbo, ki je skladna z 28. členom GDPR in zagotavlja zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varstvo osebnih podatkov skladno z GDPR in področnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi.

Podatki nekoga drugega

Prepovedano je posredovanje podatkov v imenu nekoga drugega. Če gre za mladoletno osebo, ki je mlajša od 16 let, se upravljavcu osebne podatke lahko posreduje le, če obstaja za to dovoljenje starša ali skrbnika oziroma zakonitega zastopnika, pri čemer ste na navedeno dolžni upravljavca tudi posebej opozoriti.

Pravice posameznika na splošno

 • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer mora biti umik soglasja enostaven in podoben načinu pridobitve, v nobenem primeru pa preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica;
 • omogoči dostop do osebnih podatkov (člen 15 GDPR);
 • poda informacije v zvezi z obdelavo podatkov (o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvidenem obdobju hrambe podatkov, idr.) (člen 13 in člen 15 GDPR);
 • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov (člen 16 GDPR);
 • omogoči pravico do izbrisa oziroma uničenja osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe) (člen 17 GDPR);
 • omogoči pravico do omejitve obdelave (člen 18 GDPR);
 • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov, razen če imajo razlogi upravljavca za navedeno obdelavo prednost pred kakršnim koli poseganjem v vaše pravice glede varstva podatkov (člen 21 GDPR);
 • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu (člen 20 GDPR).

Uveljavlja se lahko tudi druge morebitne pravice, vse skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.

Pravica dostopa do podatkov

Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev, ali se obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: nameni obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika. Na podlagi vaše zahteve vam bo zagotovljena ena brezplačna kopija vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo upravljavec zaračunal razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, pri čemer pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih: kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja, kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Kadar upravljavec v skladu s to politiko in pogodbenim razmerjem objavi vaše osebne podatke, sprejme upravljavec razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prosi, da naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da se omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe, kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval upravljavec, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba. upravljavec bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Uveljavljanje pravic

Za vaše uresničevanje teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Upoštevajte še, da se lahko zahteva dokaz o vaši identiteti in popolne podrobnosti o vaši zahtevi, preden se le-ta obdela. Če boste uveljavljali katero koli od zgoraj navedenih pravic, bo odgovor podan brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer se vas bo obvestilo.

Tako v primeru uveljavljanja pravic kot tudi v primeru morebitnih vprašanj ali v primeru, da upravljavcu želite sporočiti svoje želje oziroma komentarje v zvezi z varstvom podatkom, nam lahko pišete.

Če niste zadovoljni z obdelavo vaših podatkov ali z odzivom na kakršno koli uveljavljanje navedenih pravic, imate pravico do pritožbe na organ za varstvo podatkov, torej Informacijskemu pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Piškotki kot taki niso nič novega, novo je zgolj to, da je z novo zakonodajo prišlo do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Ob vsakem obisku spletne strani se torej na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika, poznana tudi kot »besedilna datoteka« (npr. IP naslov – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, obiskana podstran, čas in trajanje obiska  in podobno). V sklopu teh namenov upravljavčeve spletne strani uporabljajo piškotke. Piškotki hranijo podatke o vaši uporabi spletne strani, ki so koristne, ker uporaba piškotkov olajša uporabo funkcij posamezne spletne strani, saj uporabnika ob nadaljnjih obiskih vaš računalnik že prepozna, kar poenostavi morebiten ponovni vnos podatkov. Te podatke upravljavec obdeluje z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani za zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov.

Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da samodejno sprejmejo piškotke. Kljub vsemu pa lahko shranjevanje piškotkov izklopite ali svoj brskalnik nastavite tako, da vas vsakokrat obvesti o pošiljanju piškotkov. Poleg navedenega računalnik omogoča tudi, da lahko shranjene piškotke kadar koli izbrišete s svojega trdega diska.

Več informacij o piškotkih in kako preprečiti namestitev piškotkov lahko preberete na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Oznake pikslov

Oznake pikslov (ali spletni svetilniki ali jasni GIF-i) se med drugim uporabljajo za spremljanje dejanj uporabnikov na spletnem mestu, merjenje uspeha našega oglaševanja in izdelovanje statistike o uporabi spletnega mesta in stopnjah odziva.

Adobe Flash

Flash LSO (ali piškotki Flash oz. »lokalni deljeni objekti«) (»Flash LOS«) in druge tehnologije se med drugim uporabljajo za zbiranje in shranjevanje informacij o vaši uporabi spletnega mesta. Da se seznanite z možnostmi izbire v zvezi s Flash LSO, si oglejte spletno stran http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/index.html. Upoštevajte, da nastavitev predvajalnika Flash, da omeji sprejemanje Flash LSO, lahko vpliva na zmanjšanje ali okrnitev delovanja nekaterih aplikacij Flash.

Google analytics

Ta spletna stran uporablja Google Analytics, storitev družbe Google Inc (“Google”). Google Analytics uporablja “piškotke”, besedilne datoteke, ki so shranjene na uporabnikovem računalniku, da bi na spletni strani analizirati, kako uporabniki uporabljajo spletne strani (npr. število obiskovalcev in trajanje obiska na posameznih straneh ipd.). Ti podatki se obdelujejo v anonimizirani obliki (naslovi IP se shranjujejo in obdelujejo samo v skrajšani obliki, tako da jih ni mogoče povezati z identiteto določene osebe) in ne izpolnjujejo pogojev določljivosti posameznika in zato niso osebni. Te vrste podatkov se uporabljajo izključno v statistične namene in zato, da se z njihovo pomočjo optimizira spletna ponudba. Spletna analitika se uporablja za lastne namene in je ključna za planiranje izboljšav spletne strani. Podlago za zbiranje teh podatkov predstavlja zakoniti interes upravljavca, pri čemer se ti podatki obdelujejo posebej in niso v zbirki z drugimi podatki. Z uporabo navedenih spletnih strani izjavljate, da se strinjate, da družba Google obdeluje o vas zbrane podatke na način, kot je bil predhodno opisan, in za zgoraj naveden namen.

V nastavitvah ima upravljavec onemogočeno kakršnokoli drugo deljenje podatkov z Google-om, ostalimi Google storitvami ter tretjimi osebami.

Funkcije Google Analytics lahko delno onemogočite tako, da namestite komponento, ki jo zagotavlja Google za vaš brskalnik. Za več informacij kliknite na spodnjo povezavo:

Obdobje hrambe

Vsi osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in uporabljajo skladno z vsakokratnimi veljavnimi določili za varstvo osebnih podatkov. Na splošno se vaši osebni podatki hranijo do preklica oziroma le tako dolgo, dokler je to potrebno za izpolnitev namena, za katere se obdelujejo oziroma do poteka kazenskih in civilnih zastaralnih rokov ter zakonsko določenih rokov hrambe. Kadar se proučuje vložitev zahtevka zoper upravljalca, sme upravljavec hraniti vse podatke, glede katerih upravljavec meni, da bodo potrebni za obrambo pred zahtevkom ali za uveljavljanje ali vložitev zahtevka zoper vas, upravljavca ali tretjo osebo, dokler je še mogoče navedeni zahtevek uveljavljati in zastaralni rok še ni potekel.

Upravljavec bo osebne podatke obdeloval obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom.

Sicer pa zakonsko velja, da mora po prenehanju zastopanja odvetnik stranki izročiti njene listine in spise v izvirniku, vključno s tistimi, ki jih je pridobil po 10. členu Zakona o odvetništvu. Če odvetnikovo delo in stroški zastopanja niso plačani, ima odvetnik pravico na strankine stroške zase izdelati prepise listin, ki so potrebni zaradi ugotovitve plačila njegovega dela in stroškov. Odvetnik stranki ni dolžan izročiti osnutkov pisanj, njenih pisem odvetniku in drugih zaupnih pisanj ter dokazil o izvršenih in njemu še nepovrnjenih plačilih. Na zahtevo in stroške stranke ji je dolžan izročiti njihove prepise.

Odvetnik mora hraniti spise pet let po prenehanju zastopanja stranke. Po preteku tega časa pa jih je dolžan komisijsko uničiti na način, ki ga določi statut Odvetniške zbornice Slovenije.

V skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, mora upravljavec zagotoviti hrambo računov, ki se nanašajo na dobave blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, ter računov, ki jih prejme davčni zavezanec s sedežem na ozemlju Slovenije, deset let po poteku leta, na katerega se računi nanašajo.

Spremembe

Upravljavec si pridržuje pravico, da se predmetno Politiko o varovanju zasebnosti po potrebi občasno prilagodi spremembam v našem obdelovanju osebnih podatkov in s tem povezanimi dejanskimi razmerami obdelovanja in zakonodaji ter uveljavljeni praksi s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno in posodobljeno različico, da boste tako seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Nadaljnja uporaba naših spletnih strani ali storitev po objavljenih spremembah Politike o varovanju zasebnosti, pomeni, da s spremembami soglašate.